Ứng dụng nội soi khớp vai điều trị mất vững khớp vai

TÓM TT:  Kể từ khi Johnson tiên phong điu trị tn thương Bankart bng phu thut ni soi năm 1982, kỷ thut này đã ngày càng phát trin, hòan thin và phổ biến rng rãi da trên cơ sở phát trin tt bt chỉ neo, kỷ thut ct chỉ ni soi và các hiu biết về gii phu hc ni soi và sinh cơ hc khp vai. Nghiên cu này nhm trình bày kết quả bướđầu ca ving dng ni soi khp vai trong điu trị 41 trường hp mt vng khp vai ti Khoa Chi trên, BV.CTCH TP.HCM từ 07/2004-11/2006.

You may also like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *